Rimstugemeny

» Till startsidan

» Behöver du hjälp med dina julrim?

» Sök klappar med färdigskrivna rim

» Hjälp till att rimma och du kan vinna!

» Tipsa en vän om Rimstugan

» Länka hit

Sveriges bästa rimmare

» Om tävlingen

» Alla tävlande 2017

Du är inte inloggad

AliasLösenord

Statistik

Totalt antal rim: 148994

Antal julklappar att rimma på: 82274

Antal julklappssökningar från
1a december i år: 147094

 
 
 

Hjälp till att rimma på JACTag

Inlagd i Rimstugan: 13-May-18 09:55

Till: JACTag
Från: JACTag

Mer information:
Ñôåðà ïðèìåíåíèÿ âèëî÷íûõ ïîãðóç÷èêîâ èç Êèòàÿ âåñüìà øèðîêà.  çàâèñèìîñòè îò ãàáàðèòîâ ìàøèíû, à òàêæå òèïà òîïëèâà òåõíèêà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà íà íåáîëüøèõ ñêëàäàõ, â òîðãîâûõ öåíòðàõ, ïðîìûøëåííûõ àíãàðàõ, íà æåëåçíîäîðîæíûõ âîêçàëàõ, àýðîäðîìàõ è

Logga in


Om du vill rimma på JACTag måste du först logga in i menyn till vänster, detta förutsätter att du registrerat dig som medlem i Rimtugan.
Har du inte skapat ett konto ännu kan du göra det här helt gratis!

Julrim på JACTag

Kom ihåg att sätta betyg på rimmen!
1 = Dåligt, 2 = Okej, 3 = Bra, 4 = Mycket bra, 5 = Världsklass

<< Tillbaka

 

Rim i Rimstugan får endast användas för eget bruk, att använda
rim i tävlingar eller kommersiella sammanhang är förbjudet!
© Copyright 2001-2017